Yabancı Evlilik İşlemleri

Yabancı Evlilik İşlemleri

YABANCI EVLİLİK İŞLEMLERİ

Yabancı birinin Türk vatandaşı ile evlenmesi

Başka ülke vatandaşları veya yabancı olarak ifade edilen kimselerin Türk vatandaşları ile evlenmesinin önünde herhangi bir engel bulunmamaktadır. Kanuni şartları yerine getiren ve Türk hukukunda belirtilen şartlara göre işlemlerini gerçekleştiren herkes özgür bir şekilde Türk vatandaşı ile evlenebilir.

Yabancı evlilik işlemleri geçerlilik kazandırabilmelerindeki ilk ve en önemli şart kendi ülke temsilciliklerinden bekar olduklarına dair belge almalarıdır. Bu belge ile başvuru yapılması durumunda yabancı evlilik işlemleri için ilk adım tamamlanmış olur.

Peki, yabancı evlilik işlemlerini hızla tamamlamak için gerekli diğer koşullar nelerdir? Buyurun inceleyelim!

TÜRKİYE'DE EVLİLİK KOŞULLARI

Türkiye’de ikamet eden yabancı kimselerin bir Türk vatandaşı ile evlenirken sahip olması gereken özellikler ve sağlaması gereken bazı koşullar bulunmaktadır. Bu koşullarda herhangi bir eksiklik evlilik durumunun sekteye uğramasına neden olabilecektir.

 • Evlenmek isteyen yabancı kişinin mutlaka 18 yaşını doldurmuş reşit birey olması gerekir,
 • Ayırt edebilme gücü olarak da tanımlanan fiil ehliyetine sahip olması gerekir,
 • Evleneceği Türk vatandaşı bireyin evliliğe engel derecede akrabası olmaması gerekir,
 • Başka bir ülkede veya Türkiye’de evlenmiş kişilerin boşandığını veya bekâr olduğunu mahkeme kararı ile kanıtlaması şarttır,
 • Yabancı kimsenin evleneceği kişide evliliğe engel olacak herhangi bir yasağın olmaması gerekir,
 • Kazai evlenme yasağının olmaması gerekir,
 • Kişinin cinsel ilişki ve kanla bulaşan tehlikeli hastalıklardan herhangi birine yakalanmamış olması zorunludur.

Türkiye’de Evlilik Koşulları

TÜRK VATANDAŞLARININ BİR YABANCI İLE TÜRKİYE’DE EVLENMELERİ

Yabancılar için Türkiye’de evlilik işlemleri

Yabancılar için Türkiye’de evlilik işlemleri

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde bir Türk vatandaşı ile bir yabancı ya da aynı devlet vatandaşı olmayan iki yabancı sadece ve sadece yetkili Türk evlendirme memuru nezdinde nikah akdi gerçekleştirebilir.

Taraflardan birinin Türk diğerinin yabancı ya da her ikisinin de yabancı olması evlilik akdi ile alakalı durumda bir değişiklik yaratmaz. Yani bu durumda da taraflar Türk makamları nezdinde evlenebilirler.

Yabancı evlilik işlemleri için yabancı ülke vatandaşı olan kişilerin ülkelerinin dış temsilciliğinden bekarlık belgesi alması zorunludur. Bekarlık belgesi kişinin kimlik bilgilerini içeren ve evlenmeye engel bir durumun var olmadığına ilişkin bilgi veren evlenme ehliyeti belgesi olarak da kabul edilir.

Yabancı kişinin bekarlık belgesini kendi ülkesinin İstanbul konsolosluğundan alması halinde belge İstanbul Valiliği Hukuk İşleri Müdürlüğü’nce, Ankara’dan alması durumunda ise belge Türkiye Cumhuriyeti Dış İşleri Bakanlığı tarafından onaylanmalıdır. Yabancıların kişilerin bekarlık belgesini kendi ülkelerinden alması halinde ise belgeyi ülkelerindeki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliklerine onaylatması veya Apostil onayı yapması gerekir.

Aynı ülke vatandaşı olan iki yabancı kendi kanunlarının yetki vermesi durumunda o devletin Türkiye’deki temsilcilikleri nezdinde evlenebilecekleri gibi Türk makamları nezdinde de evlilik akdi gerçekleştirebilirler.

Yabancıların evlenme istekleri ile ilgili başvurular evlendirme memurluğunca kabul edilir ve Evlendirme Yönetmeliğinin Türk vatandaşlarının evlenmeleri hakkındaki hükümleri yabancılar için de aynı şekilde uygulanır.

4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamındaki yabancılardan; ikamet izni dışında Türkiye’de bulunan vatansız, mülteci, şartlı mülteci, ikincil koruma statüsünde bulunanlar ve uluslararası koruma başvuru sahipleri ile geçici koruma kapsamına alınan yabancıların başvuruları evlendirme memurları tarafından kabul edilir.

Bunların evlenmelerine engel durumların bulunup bulunmadığı il göç idaresi müdürlüklerince kaydedilen bilgi ve belgelere göre il göç idaresi müdürlüklerince tespit edilir. Sonrasında evlenme ehliyet belgesi düzenlenir aynı müdürlük tarafından düzenlenir.

YABANCI UYRUKLU KİŞİ İLE EVLİLİK YAPMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR

Yabancı uyruklu eşten istenen belgeler ise şöyle:

 • Pasaport
 • Doğum Belgesi
 • Bekarlık Belgesi (Gerekli Koşulları taşımalıdır.)
 • Türkiye’den Alınmış Sağlık Raporu
 • 3 Adet Vesikalık Fotoğraf

Türk vatandaşından istenen belgeler:

 • Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi
 • Aile Hekiminden Alınan Sağlık Raporu (Fotoğraflı ve Doktor Onaylı olmalıdır)
 • Son 6 ay içerisinde çekilmiş 3’er adet vesikalık fotoğraf

DOĞUM BELGESİ VE BEKARLIK BELGESİ APOSTİL İŞLEMLERİ

Yabancı uyruklu kişilerin aldığı doğum belgesi ve bekarlık belgesi, başvuru yaparken belgelerin geçerlilik kazanması için noter onaylı tercüme ve apostil onayı gibi işlemlere tabii tutulması gerekir. Bunun için iki seçenek vardır:

İlk seçenek: yabancı uyruklu kişilerin Apostilli Bekarlık Belgesi ve Apostilli Doğum Belgesini kendi ülkelerinden getirmeleri ve Türkiye’de yeminli tercümana çeviri yaptırıp noterde onaylatmaları dır. Bu yöntem en yaygın kullanılan yöntemdir.

İkinci seçenek: evlenecek yabancı çiftler Türkiye’de bulunuyorsa İstanbul’da bağlı bulundukları konsolosluktan alınacak bekarlık belgesine anne ve baba ismini yazdırarak doğum belgesine olmaksızın konsolosluğun bulunduğu ilçe kaymakamlık hukuk işlerinde belgeyi onaylatması gerekir. Alınan bekarlık belgesinin Türkçe olmaması durumunda belge Türkiye’de yeminli tercümana tercüme ettirilerek notere onaylatılmalıdır.

İngiltere vatandaşlığına sahip kişiler İstanbul Başkonsolosluğu veya Ankara Büyükelçiliği’nden Affidavit Medeni hale ilişkin yeminli beyannameyi alarak İstanbul’da bağlı bulundukları ilçe kaymakamlığı veya Ankara’daki Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’na onaylatmalıdır.

Fas vatandaşı kimseler İstanbul’daki Fas Başkonsolosluğu veya Ankara Fas Büyükelçiliğ’inden evlenme ehliyet belgesini alarak İstanbul’daki konsolosluğun bulunduğu ilçe kaymakamlığına veya Ankara’daki Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’na onaylatacaklar dır.

Ülkelerinden Doğum Belgesi ve Evlenme Ehliyet belgesini 20 no’lu sözleşme gereği uluslararası çok dilli alacaklar. (Formül A/Formül B)

Diğer ülkelerin vatandaşlığına sahip kişiler ise kendi ülkelerinden evlenme ehliyet (bekarlık) belgesi ve doğum belgesini Lahey devletler özel hukuku sözleşmesi gereği apostil tasdikli aldıktan sonra Türkiye’de yeminli tercümana çevirtip notere onaylattıktan sonra tercümesi ve aslını getirmelidir.

yabancı evlilik işlemleri aile oturma izni

TÜRK VATANDAŞI İLE EVLİ YABANCILARIN OTURMA İZNİ

Aile ikamet izni; yabancı uyruklu eşe, 18 yaşını doldurmamış yabancı çocuğa veya bağımlı yabancı çocuğa, ikincil koruma sahiplerine, mültecilere ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28. maddesi kapsamında Türk vatandaşlığını kaybetmiş olanlara verilir.

Söz konusu izni alabilecek yabancının aile statüsüne sahip olması amaçlanmıştır. Aile ikamet izni Türk hukuk sisteminde kanunun “destekleyici” sıfatını tanıdığı kişiye bağlı olarak elde edilebilmektedir. Bu izin destekleyici sıfatına sahip kişinin yabancı uyruklu eşi ve çocukları için alınabiliyorken destekleyicinin eşine bağlı ama kendisinden olmayan çocukları için de alınması mümkündür.

Kanunda yapılan düzenlemelere göre yabancıların aile ikamet izninden yararlanabilmeleri için çeşitli yenilikler getirilmiştir. Aile ikamet iznine başvuru yapacak yabancının destekleyicisi konumundaki bireyin Türkiye’de geçerli ikamet izinlerinden herhangi bir tanesine sahip bir yabancı olması yeterli bir koşuldur.

Söz konusu durumda destekleyici sıfatına sahip olan bireyin kısa dönemli ikamet iznine sahip olması da yeterlidir.

Türkiye’de ikamet iznine sahip yabancı uyrukluların aileleri bu izni alabiliyorken Türk vatandaşlarının, mültecilerin veya ikincil koruma statüsü sahibi olan yabancı bireylerin aileleri de bu izni almaya hak sahibidir. Başka bir şekilde ifade etmek gerekirse aile ikamet izninin alınması esnasında destekleyici sıfatındaki kişi Türkiye’de ikamet izni sahip veya mülteci ya da ikincil koruma statüsündeki bir yabancı olabilmektedir. Türk kanunlarına göre söz konusu kimsenin Türk vatandaşı olmasında da herhangi bir sakınca yoktur.

YABANCI YETKİLİ MAKAM ÖNÜNDE EVLENME

Yurtdışında yaşayan iki Türk vatandaşı veya bir Türk vatandaşı ile bir yabancının evlilik işlemleri bağlı bulundukları ülkenin evlendirmekle yetkili makamı nezdinde yapılır. Söz konusu evlilik işlemleri Türk Medeni Kanunu’na uygunluk göstermesi şartıyla geçerli sayılır. Aksi durumda evlilik geçersizdir.

Yurtdışında evliliği gerçekleşen eşlerden söz konusu ülkede yabancı statüsündeki taraf evlilikten sonra en geç otuz gün içinde evlilik belgesini ilgili dış temsilciliğe göndermek zorundadır. Bildirim yapılan dış temsilcilik de evlenme bildirimini gerekli şart ve usule uygun bir şekilde düzenleyerek nüfus müdürlüklerine göndermek zorundadır.

Evliliğin gerçekleştiği ülkede dış temsilcilik bulunmuyorsa veya dış temsilciliğe bildirim yapılmamışsa evliliği gerçekleştiren yabancı makamdan alınan evlilik belgesinin Türkçeye tercüme edilmesi ve onaylatılması gerekir. Daha sonra Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığınca tasdik edilecek olan belge Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisindeki nüfus müdürlüğüne teslim edilir ve evlenme bildirimi tamamlanmış olur.

YABANCI UYRUKLU EVLİLİK SONRASI İŞLEMLER NELERDİR?

Yabancı uyruklu bir kadın/erkekle evlenen evliliği yurtdışındaki makamlar nezdinde gerçekleştirmiş ise Türk yasaları gereği evliliğin geçerli olması adına bir takım adımlar atmalıdır. Evlilik işleminin geçerliliği için atılacak adımlar aşağıdaki gibidir;

Türk vatandaşlığına sahip kimsenin ilk olarak evlilik tescilini gerçekleştirmek zorundadır. Başka bir ifade ile Türk vatandaşı kişi evlendiğini ilgili ülkedeki Türk temsilciliğine bildirmekle yükümlüdür. Evlilik bildirimini evliliği takip eden 30 gün içerisinde yapılmazsa kişi idari para cezası ile karşı karşıya kalabilir. Evlilik bildiriminin tamamlanmasının ardından kişiye verilecek bilgi ve belgeler kapsamında Aile Cüzdanı ve Nüfus Cüzdanı başvurusu yapılabilir.

ADIGÜN ULUSLARARASI DANIŞMANLIK

Türkiye’de Evlilik Belgelerinin Hazırlanmasında Danışmanlık

Adıgün Uluslararası Danışmanlık uzmanları Türkiye’de evlilik belgelerinin hazırlanmasın aşamasında karşınıza çıkabilecek bütün sorunların hızla çözülmesine yardımcı olacaktır.

Uluslararası hukuk ile ilgili geniş bilgi birikimi ve tecrübemiz sayesinde karşılaşabileceğiniz sorunları önceden tespit ediyoruz. Karşılaşabileceğiniz mağduriyetleri minimum seviyeye indiriyoruz.

Kapsamlı Hizmetler

Evlilik ile alakalı belgelerin ilgili makamlara sunulması için belgelerin toplanmasında (apostil, konsolosluk yasallaştırma, belgelerin tercümesi ve noter tasdiki) kapsamlı destek ve pratik yardım sağlıyoruz.

Belgelerin tercümesi, noter onayının ve apostil işlemlerinin yapılması gibi zaman ve emek harcamanıza neden olacak hususları sizlerin yerine biz gerçekleştiriyoruz. Böylece zaman kazanmanıza yardımcı oluyoruz.

Bizimle iletişime geçin

Danışmanlık süresince aklınıza takılan bütün konularda uzmanlarımıza soru sorabilir ve bilgi talep edebilirsiniz.